DeliveryBuddy

Algemene voorwaarden en Privacybeleid

Foodticket B.V.
(Besloten vennootschap, met beperkte aansprakelijkheid)
Handelend onder de naam/namen: Foodticket

Vestigings- & bezoekadres:
Bestevaer 44A, 1271 XZ Huizen

Contactgegevens:
Telefoonnummer: 035 - 3502070
E-mail: info@foodticket.nl
Bereikbaarheid: ma t/m vr 09:00 uur tot 22:00 uur, za en zo 14:00 uur tot 22:00 uur

KvK-nummer: 60118741
BTW-identificatienummer: NL853772873B01

Algemene voorwaarden 1 augustus 2023

Inhoudsopgave

 1. Algemene voorwaarden
 2. Privacybeleid

I. Algemene voorwaarden

 1. DEFINITIES

  In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in het enkelvoud als in het meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter en/of kleine letter, de volgende betekenis:

  1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Bijlage(n);
  2. Foodticket B.V.: Foodticket B.V. gevestigd te (1271XZ) Huizen aan de Bestevaer 44A, onder Kamer van Koophandel nummer 60118741;
  3. CliŽnt: de opdrachtgever, te weten iedere natuurlijke- of rechtspersoon, met wie de overeenkomst tot levering van de diensten van Foodticket B.V. wordt gesloten;
  4. Diensten: de dienst(en) die Foodticket B.V met opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel aanbiedingen, offertes en/of voorstellen.
  5. Transacties: betalingen die CliŽnt kan ontvangen middels een Foodticket dienst zoals, online betalingen op de website/webshop en/of kaartbetalingen op een bij Foodticket B.V. afgenomen betaalautomaat/pinterminal.
  6. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Foodticket B.V. en CliŽnt betreffende de levering van diensten, van welke Overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken;
  7. Account: persoonlijke sectie die namens of door de CliŽnt is gecreŽerd en beheerd;
  8. Downtime: een onderbreking van het Foodticket B.V. netwerk met algehele onbereikbaarheid van ťťn of meerdere diensten tot gevolg;
  9. Gebruiksdatum: de datum waarop Foodticket B.V. CliŽnt voor het eerst in staat stelt om de Diensten te gebruiken zoals nader bepaald in de Overeenkomst;
  10. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en ťťnlijns-prestaties;
  11. Service Level Agreement (S.L.A.): een individueel geldende afspraak tussen Foodticket B.V. en CliŽnt over de beschikbaarheid en ondersteuning van ťťn of meerdere Dienst(en) van Foodticket B.V.
  12. Foodticket B.V. Apparatuur: alle (ICT-)apparatuur in eigendom van Foodticket B.V. of in opdracht van Foodticket B.V. geleverd en beheerd door derden ten behoeve van de dienstverlening van Foodticket B.V.;
  13. Vertrouwelijke Informatie: alle informatie, in welke vorm dan ook - schriftelijk, mondeling, elektronisch of tastbaar -, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot software, (source)code, programma's, applicaties, klantgegevens, knowhow, technische specificaties en documentatie;
  14. Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden;
  15. De dikgedrukte koppen, aanduidende de paragrafen van deze Algemene Voorwaarden, zijn enkel en alleen bedoeld ter bevordering van de leesbaarheid van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden en zijn slechts indicatief. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.
 2. TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de DeliverBuddy app van Foodticket B.V.
  2. Deze Algemene Voorwaarden voor de DeliveryBuddy app zijn ter aanvulling op de van toepassing verklaarde Algemene Voorwaarden, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
  3. Foodticket B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Foodticket B.V. zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden ten minste twee weken voordat deze in werking treden schriftelijk bekendmaken aan CliŽnt. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden.

II. Privacybeleid

Via de Diensten worden persoonsgegevens van medewerkers en consumenten verwerkt. Foodticket B.V. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door Foodticket B.V. en ingeschakelde derden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij verwerking houdt Foodticket B.V. zich aan de eisen die de wet stelt.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van de Diensten verstrekt Gebruiker bepaalde gegevens. Foodticket B.V. bewaard en gebruikt uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door Gebruiker worden opgegeven, in het kader van de door Gebruiker gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Foodticket B.V. zullen worden verstrekt of kunnen worden verkregen om te verwerken.

In bovengenoemde gevallen dient de Gebruiker expliciet bij Foodticket B.V. aan te geven dat persoonsgegevens verwijderd dienen te worden. Onder verwijderen kan ook anonimiseren worden verstaan, zodat gegevens niet meer tot Gebruiker/Afnemer te herleiden zijn.

Gebruik van gegevens

Wanneer Gebruiker gebruik maakt van Diensten van Foodticket B.V., kan Foodticket B.V. voor de (correcte) werking daarvan gebruik van de persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen de persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt. Deze derden voldoen minimaal aan dezelfde eisen ten aanzien van de wet zoals Foodticket B.V. en zullen de gegevens niet anders verwerken dan voor het doel waarvoor verkregen.

Account

Gebruiker kan zich registreren om een Account aan te maken om zo makkelijker van de Diensten gebruik te kunnen maken. Na registratie worden door Gebruiker gekozen gebruikersnaam, wachtwoord en opgegeven persoonsgegevens bewaard.

Locatiegegevens

Als dat nodig is voor de dienst, kan Foodticket B.V. locatiegegevens verkrijgen op basis van verstrekte adresgegevens of sensoren van gebruikte apparatuur. Deze (locatie)gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps. In dat geval worden alleen adres/locatiegegevens gedeeld, geen persoonsgegevens als bijv. naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Verstrekking aan derden

Foodticket B.V. zal persoonsgegevens Gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van Diensten kan Foodticket B.V. persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. Gegevens kunnen worden doorgeven aan verwerkers. Deze verwerkers zijn contractueel betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Beveiliging

Foodticket B.V. neemt adequate beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen of te beperken.

Websites van derden

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites of diensten van derden die door middel van links met Diensten zijn verbonden. Foodticket B.V. kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Foodticket B.V. raadt Gebruikers aan het privacybeleid van deze websites of diensten te lezen alvorens van deze websites of diensten gebruik te maken.

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Voor vragen over dit privacybeleid of vragen omtrent inzage in, wijzigingen of verwijdering van persoonsgegevens kan Gebruiker te allen tijde contact opnemen met Foodticket B.V.. Advies is dit schriftelijk of per e-mail te doen. Indien nodig kan de voorbeeldbrief van de Autoriteit Persoonsgegevens worden gebruikt.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen. Foodticket B.V. raadt Gebruikers aan om hier regelmatig terug te keren om te controleren of er wijzigingen zijn.